Fintech

Việt Nam vẫn chưa có nền tảng pháp lý đầy đủ cho hoạt động của các Công ty Fintech – những Công ty cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ.

Là một hãng luật có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, BASICO và các luật sư của mình đã đóng góp các kiến thức, hiểu biết và nghiên cứu để thúc đẩy việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự hoạt động ổn định của các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, BASICO cũng hỗ trợ cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện giúp các doanh nghiệp Fintech hoạt động phát triển tốt trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ pháp lý dưới đây cho rất nhiều doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam:
– Tư vấn cấu trúc kinh doanh;
– Tư vấn giải pháp về nguồn vốn;
– Tư vấn cơ cấu sở hữu vốn;
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy phép;
– Tư vấn các điều kiện, giới hạn pháp lý trong kinh doanh Fintech;
– Tư vấn quy trình kinh doanh, mẫu biểu hợp đồng, các mẫu biểu nghiệp vụ trong giao dịch;
– Tư vấn quản lý lao động;
– Tư vấn tranh chấp, xử lý các vướng mắc pháp lý với cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng;
– Cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ.