Đào tạo Pháp lý về nghiệp vụ ngân hàng

BASICO phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng – SBankTraining tổ chức triển khai các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng pháp lý nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng với một số chương trình đào tạo dưới đây:

 • Chuyên gia Pháp lý Tín dụng;
 • Chuyên gia Pháp lý Tài sản bảo đảm;
 • Chuyên gia Pháp lý Tái thẩm định;
 • Chuyên gia Pháp lý Chính sách tín dụng;
 • Chuyên gia Pháp lý Teller;
 • Chuyên gia Pháp lý Treasury;
 • Chuyên gia Pháp chế ngân hàng;
 • Chuyên gia Pháp lý Quản trị nhân sự;
 • Chuyên gia Pháp lý PR;
 • Một số kỹ năng pháp lý là phân nhánh thuộc chương trình Chuyên gia Pháp lý Tín dụng như kỹ năng pháp lý tín dụng căn bản; khách hàng tín dụng; thẩm định pháp lý dự án đầu tư; trình bày báo cáo thẩm định tín dụng; đàm phán, soạn thảo hợp đồng tín dụng; xử lý nợ…;
 • Một số kỹ năng pháp lý là phân nhánh thuộc chương trình Chuyên gia Pháp lý Tài sản bảo đảm như kỹ năng pháp lý căn bản về giao dịch bảo đảm; đàm phán, soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay; giao dịch bảo đảm bằng động sản, bất động sản, giấy tờ có giá; phân loại, nhận diện rủi ro khi nhận tài sản bảo đảm là nhà, đất; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng…;
 • Một số kỹ năng pháp lý là phân nhánh thuộc chương trình Chuyên gia Pháp lý Teller như kỹ năng pháp lý căn bản của Teller ngân hàng;
 • Phòng chống rủi ro nghiệp vụ cho Teller ngân hàng…;
 • Một số kỹ năng pháp lý là phân nhánh thuộc chương trình Chuyên gia Pháp lý Treasury như kỹ năng pháp lý giao dịch trong nghiệp vụ nguồn vốn, đầu tư; phòng chống rủi ro nghiệp vụ nguồn vốn, đầu tư…;
 • Kỹ năng lập chính sách tín dụng (là phân nhánh thuộc chương trình Chuyên gia Pháp lý Chính sách tín dụng);
 • Kỹ năng pháp lý cho CEO ngân hàng; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng; Thư ký, Trợ lý Hội đồng quản trị và Ban Điều hành ngân hàng;
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ; soạn thảo văn bản định chế ngân hàng;
 • Bài học nghề nghiệp qua những đại án ngân hàng…
 • Phương pháp đào tạo thực tế, liên hệ trực tiếp đến các trường hợp điển hình của lĩnh vực hoạt động kinh doanh, với 5 phương pháp dẫn giảng: Lý thuyết, thực tế, tình huống, vụ án và nhập vai.

Dưới đây là một số giao dịch tư vấn tiêu biểu BASICO đã thực hiện:

 • Đào tạo nghiệp vụ tín dụng cho hơn 1.000 cán bộ tín dụng cao cấp của Ngân hàng ACB;
 • Đào tạo nghiệp vụ tín dụng trong nhiều khóa chuyên biệt cho các cán bộ tín dụng cao cấp của hệ thống Ngân hàng VietComBank;
 • Đào tạo pháp lý tín dụng và bảo lãnh ngân hàng cho hơn các giám đốc các bộ phận, chuyên viên cao cấp của hệ thống Ngân hàng Quốc tế VIB;
 • Khóa đào tạo Chuyên gia Tài sản Bảo đảm cho lãnh đạo các chi nhánh, Trưởng Phòng-Ban hội sở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienvietPostbank);
 • Khóa đào tạo Chuyên gia pháp lý teller cho gần 2.000 kiểm soát viên, giao dịch viên thuộc hệ thống Ngân hàng Quốc tế VIB, Ngân hàng OCB…

Dịch vụ pháp lý liên quan